Tietoa hankkeesta

Kuva: Alkio-opiston kesäkurssi 2022

OsaajaKS – jatkuvan oppimisen palveluketju

Rakennamme uutta jatkuvan oppimisen palveluketjua Keski-Suomessa Jyväskylän seudun työllisyyden kokeilukuntiin 2021 - 2023.

Tehtävänämme on auttaa keskisuomalaisia työnhakijoita työllistymään lisäkoulutuksen avulla ja alueen työnantajia saamaan näin osaavia työntekijöitä.

Saavuttaaksemme tavoitteen kehitämme jatkuvan oppimisen palveluketjua, joka tukee työllistymistä monipuolisesti. Työtön työnhakija saa täsmäkoulutusta ja ohjausta, jotta hän voi työllistyä pitkäkestoisesti jollekin työvoimapulasta kärsivälle alalle. Keski-Suomessa näitä aloja ovat sosiaali- ja terveysala, kone- ja tuotantotekniikka sekä ICT-alat.

OsaajaKS-palveluketjua varten kartoitimme sekä työelämän että työntekijöiden osaamistarpeita, jotta tiedämme, millaista koulutusta tarvitaan. Lyhytkestoisten koulutusten ohella kehitämme myös tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua, jotta se vastaa paremmin työnhakijan yksilölliseen tarpeeseen ja tukee nopeampaa työllistymistä.

Projektia koordinoi Jyväskylän yliopisto, ja sen lisäksi oppilaitoksista mukana toteutuksessa ovat JAMK, Gradia, POKE, HUMAK, Jyväskylän kesäyliopisto, Alkio-opisto, Jyväskylän kansalaisopisto sekä Jyvälän kansalaisopisto. Mukana Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilussa ovat Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski.

Hanketta rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanketyö

OsaajaKS-palveluketjua rakentava hankkeemme jakautuu neljään työryhmään, joista ensimmäinen keskittyy hankkeen toiminnan koordinaatioon sekä viestintään. Kolme muuta työryhmää työskentelee tiiviisti palveluketjun rakentamisen äärellä. Niissä kartoitetaan työnantajien ja työntekijöiden osaamistarpeita sekä toteutetaan työllisyyttä tukevia koulutuksia ja uraohjausta. Jokaiselle työryhmälle yhteistyö työllisyyden kuntakokeilun, työnantajien ja työnhakijoiden kanssa on elimellinen osa niiden toimintaa.

Työpaketti 2: Työelämän osaamistarpeet

Hankkeen työpaketti 2 kartoittaa työnantajien osaamistarpeita sosiaali- ja terveysalalla, kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä ICT-alalla. Sen tehtävänä on selvittää, millaista osaamista näiden alojen työpaikoilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Työryhmän tavoitteena on luoda kaikille OsaajaKS-palveluketjun hanketoimijoille käsitys työelämän osaamistarpeista.

Työryhmä toteutti alkuvuodesta 2021 osaamistarvekyselyt edellä mainittujen alojen työnantajille Keski-Suomessa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa osaajaprofiilien määrittelyssä. Osaajaprofiileja hyödynnetään lyhytkestoisten koulutusten suunnittelussa (työpaketti 3) sekä oppilaitosten jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämisessä.

Tavoitteellinen työskentely aloitettiin perehtymällä aiempiin osaamistarvekartoituksiin ja työelämän ennakointiaineistoihin saadakseen käsityksen, mitä osaamistarpeista jo tiedetään ja mitä osa-alueita siitä tyypillisesti kartoitetaan. Näiden pohjalta luotiin työnantajien osaamistarpeita kartoittavat kyselyt.

Yhteistyössä pyritään mahdollisimman laajaan keskusteluun ja tiedonvaihtoon eri tahojen – oppilaitosten, työllisyyspalveluiden, työnhakijoiden ja työnantajien – kanssa. Tiedon pohjalta kootaan yhteen palveluketjuun työelämää ja työllisyyttä tukevia koulutus- ja ohjauspalveluita.

Tutustu tästä keväällä 2021 toteutettuun osaamistarvekartoitukseen.

Toteuttajat: Gradia, Poke, JAMK


Työpaketti 3: Lyhytkestoiset koulutukset

Työpaketti 3 suunnittelee ja toteuttaa hankkeessa lyhytkestoisia koulutuksia työttömille työnhakijoille. Näillä täsmäkoulutuksilla vastataan niihin työelämän osaamistarpeisiin, joita on noussut esiin hankkeen osaamistarvekartoituksissa. Erilaiset työllisyyttä tukevat koulutukset ovat osa OsaajaKS-palveluketjun palveluita. Niitä tarjoaa yhteensä keskisuomalaista 10 oppilaitosta.

Koulutukset kohdistuvat pääasiassa sosiaali- ja terveysalalle, kone- ja tuotantotekniikan alalle sekä ICT-alalle. Työnhakijat voivat kuitenkin tarvita koulutusta tietyn alan osaamisen lisäksi myös yleisten työelämätaitojen kehittämiseksi. Yksi keskeinen asiakasryhmä on vieraskieliset vanhemmat, jotka tarvitsevat ammattitaidon ohella usein myös kielitaitoa työllistyäkseen.


Lyhytkestoisia koulutuksia rakennetaan siten, että ensimmäiset niistä olisivat tarjolla työnhakijoille jo syksyllä 2021. Osaamistarvekartoitusten tuloksiin perustuvia koulutuksia kehitetään niistä saatavan palautteen avulla, ja niitä pilotoidaan uudelleen vuonna 2022.

Työryhmä haluaa tavoittaa erilaisia työnhakijoiden kohderyhmiä ja auttaa heidän työllistymistään. Lisäksi vuorovaikutus työllisyyden kuntakokeilun asiantuntijoiden, valittujen alueen työnantajien ja opiskelijoiden kanssa on tärkeää. Myös yhteistyö erilaisten kansainvälisyys- ja maahanmuuttajahankkeiden kanssa tukee työryhmän toimintaa.

Toteuttajat: JAMK, Alkio-opisto, Humak, Jyvälän kansalaisopisto, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä yhteistyössä Jyväskylän kristillinen opisto.

Tutustu Keski-Suomen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin oppilaitosten ja muiden toimijoiden esittelemänä.
Jatkuvan oppimisen matkalla Keski-Suomessa video 1
Jatkuvan oppimisen matkalla Keski-Suomessa video 2


Työpaketti 4: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

Työpaketti 4 kehittää työttömien työnhakijoiden ohjausta ja neuvontaa. Työryhmä keskittyy työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin. Hankkeessa uudistetaan ohjausta yhteistyössä asiakkaiden omavalmentajien sekä erilaisten uraohjauspalveluiden kanssa.

Hankkeen toiminnalla on tarkoitus tukea työllisyyden kuntakokeilun uraohjausta ja sen kautta työnhakijoiden sujuvaa työllistymistä. Ohjaustyössä huomioidaan kuntakokeilun palvelutarjonnassa oleva moniammatillinen ohjaus. Tavoitteena on työskennellä kehittävällä ja kokeilevalla työotteella.

Työnhakijoiden omavalmentajille koostetaan myös tietoa erilaisista koulutuksista sosiaali- ja terveysalalta, kone- ja tuotantotekniikan alalta sekä ICT-alalta. Tietoa kerätään yhteen jäsennellysti, jotta hankeverkoston oppilaitosten tarjoamat mahdollisuudet tulevat näkyviksi omavalmentajille ja sen kautta työnhakijoille.

Toimivan ohjauksen kannalta on myös olennaista kartoittaa, millaista osaamista ja millaisia työuraan liittyviä tavoitteita työnhakijoilla on. Hankkeessa tähdätään siihen, että asiakas löytää itselleen sopivaa, työllisyyttä edistävää koulutusta osaamisensa kehittämiseksi. Tällöin ohjauspalvelut ovat onnistuneet tehtävässään.

Toteuttajat: Gradia, Poke, JAMK


OsaajaKS mediassa

OsaajaKS-palveluketjusta, Keski-Suomen työllisyyden kuntakokeiluista sekä Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hankkeesta julkaistuja sisältöjä eri medioissa.

2022

Maarit Honkonen-Seppälä ja Maarit Viljakainen: Nuorten vuonna SuomiAreenalle (Nuorisotyö-lehti 21.4.2022)

Jarkko Pirkkalainen, Hanna Lähteelä ja Jukka Lerkkanen: Opiskelu työttömänä tulee tehdä sujuvammaksi (KSML 24.3.2022)

Jyväskyläläinen Jere, 26, sairastui masennukseen ja jätti opintonsa kesken – uusi urapolku löytyi kuntakokeilusta, joka on tepsinyt monen muunkin nuoren työttömyyteen (KSML 22.2.2022)

2021

Jatkuvan oppimisen palveluketju OsaajaKS kokoaa koulutus- ja uraohjauspalvelut yhteen Keski-Suomessa (Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 19, toukokuu 2021)

Maarit Viljakainen: Tieto täydentää kokemusta – jatkuva oppiminen työelämässä ei ole eksoottinen kummajainen (24.3.2021)

Maarit Viljakainen, Tytti Pintilä ja Kaisa Lassila: OsaajaKS-palveluketju vastaa työelämän osaamistarpeisiin (21.4.2021