6.8.2021

Työelämän muutoksissa tarvitaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia

Jatkuva oppiminen on osa nykyajan työelämää. Uudet työvälineet ja käytännöt, digitalisaatio ja muutokset yksilön työuralla haastavat oppimaan, omaksumaan ja opiskelemaan. Pelkkä työssäoppiminen ei kuitenkaan yleensä riitä, vaan lisäksi työhön tarvitaan koulutusta niin alakohtaisista kuin yleisistäkin työelämän taidoista. Keski-Suomessa on kartoitettu työntekijöiden osaamisen tarpeita osana OsaajaKS-palveluketjun rakentamista.

Työelämän muutoksissa tarvitaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia

Keski-Suomessa kartoitettiin keväällä 2021 työelämän osaamistarpeita sosiaali- ja terveysalalla, ICT-alalla sekä kone- ja tuotantotekniikan alalla. Kartoituksen toteutti OsaajaKS-palveluketjua rakentava Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hanke (2020–2023), jossa on mukana useita keskisuomalaisia oppilaitoksia.

”Sosiaali- ja terveysala, ICT-ala sekä kone- ja tuotantotekniikan ala kärsivät eniten työvoimapulasta Keski-Suomessa. Meidän työnämme on auttaa työnhakijoita hankkimaan sellaista osaamista, että he voisivat työllistyä esimerkiksi näille aloille”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Maarit Viljakainen Jyväskylän yliopistosta.

Osaamistarvekartoitukseen vastasi yli 80 keskisuomalaista työnantajaa kohdealoilta. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset suunnittelevat kysyntään vastaavia koulutuksia sekä uraohjausta kartoituksesta saatujen tietojen perusteella.

Työntekijöiltä toivotaan vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta ja ongelmanratkaisukykyä

Yleisten työelämätaitojen merkitys on kartoituksen perusteella kaikilla toimialoilla suuri. Työnantajat pitivät tärkeinä muun muassa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä. Tuloksista ilmenee myös, että työntekijöillä on oltava paineensietokykyä. Lisäksi heidän on osattava johtaa itseään ja ratkaista työtehtävissä eteen tulevia ongelmia.

Työelämän muutoksissa tarvitaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia

”Alakohtaisen osaamisen lisäksi vastaajat toivovat työntekijöiltä yleisiä työelämä- ja viestintätaitoja eli sitä, että työpaikalla tehdään mitä sovitaan, ollaan aloitteellisia sekä käyttäydytään ystävällisesti ja yhteistyökykyisesti työkavereita ja asiakkaita kohtaan. Digitaalisten viestintätaitojen osalta tämä tarkoittaa vähintään nykytekniikan ja viestintävälineiden perustason hallitsemista”, Maarit Viljakainen kertoo.

Nämä yleiset työelämätaidot nousivat esiin kaikilla osaamistarvekartoituksen toimialoilla. Sosiaali- ja terveysalalla, ICT-alalla ja kone- ja tuotantotekniikan alalla tarvitaan kuitenkin myös alakohtaista osaamista. Koulutus tukee ammattitaidon kehittymistä ja kehittämistä.

”Työntekijällä on oltava sopivaa ammattitaitoa, jota saa koulutuksen kautta. Työ opettaa tekijäänsä monissa asioissa, mutta se ei korvaa opinnoista saatavia tietoja ja taitoja, sillä tutkimus ja innovaatiot uudistavat tietoa ja välineitä”, Maarit Viljakainen toteaa.

Mitä osaamista Keski-Suomessa tarvitaan nyt ja lähitulevaisuudessa?

Työnantajien vastausten mukaan sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeita ovat voimavaralähtöinen ja osallisuutta edistävä työskentelyosaaminen, asiakkaan palveluohjausosaaminen sekä kuntouttavat työmenetelmät. Toisen asteen tutkinnoista lähihoitajille, hoitoapulaisille ja hoiva-avustajille sekä korkeakoulutuksen puolelta sairaanhoitajille ja varhaiskasvatuksen opettajille on vastausten perusteella kysyntää sosiaali- ja terveysalalla tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Työelämän muutoksissa tarvitaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia

Erilaiset pilviteknologiat, tietoturva, tekoäly ja sen mahdollisuudet sekä teknologian jatkuvan kehittymisen mukana pysyminen ovat ICT-alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Korkeakoulutasoisen koulutuksen edellyttämiä ammatteja, joille kartoituksen perusteella on kysyntää, ovat muun muassa ohjelmisto- ja full stack -kehittäjät sekä konsultit ja projektipäälliköt.

Kone- ja tuotantotekniikan puolella tarvitaan työnantajien mukaan kykyä sopeutua työelämän muutoksiin, moniosaajuutta sekä jatkuvaa itsensä kehittämisen taitoa ja halua. Kone- ja tuotantotekniikan alalla laserleikkaajat, koneistajat sekä kokoonpanijat työllistyvät tällä hetkellä todennäköisimmin. Alalla on kysyntää työntekijöille myös sellaisissa työtehtävissä, joissa edellytetään ohjelmointitaitoa.

Kielitaito – niin suomen kielen kuin englannin kielen osaaminen – on tärkeää kaikilla kolmella alalla niin maahanmuuton kuin kansainvälistymisen näkökulmista.

”Työelämässä tarvitaan suomen kielen taitoa, mutta toisaalta myös englannin kieltä muun muassa vieraskielisten asiakkaiden kohtaamiseen ja uusien välineiden opetteluun. Esimerkiksi ICT-alalla koko työyhteisön kieli voi olla englanti”, Maarit Viljakainen summaa.

Tutustu tästä OsaajaKS-osaamistarvekartoituksen raporttiin (julkaistu 5/2021).