29.6.2023

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille suunnattu Askeleita Urapolulla -lyhytkurssi sai jatkoa

Työmarkkinoiden laita-alueilta löytyy merkittävä määrä osaamista, jota suomalainen työelämä nyt kipeästi tarvitsee. Sosiaali-ja terveysministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön, koulutusorganisaatioiden ja työnantajien on yhdessä vahvistettava rakenteita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, työllistymiseen ja kohtuulliseen elintasoon myös työmarkkinoiden osatyökykyisille sekä välityömarkkinoilla ja kuntouttavassa työtoiminnassa oleville ihmisille.

Kuva: Viivi Salminen

Kuntouttava työtoiminta on “tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- tai toimintakykynsä vuoksi pysty osallistuman julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön” ja sen järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimisto tai työllisyyspalvelut ja hyvinvointialue laativat asiakkaan kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2023).

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien taustat ovat moninaiset. Yhteinen nimittäjä heille on, että syystä tai toisesta avoimille työmarkkinoille työllistyminen on haastavaa. Joku voi tarvita tukea säännöllisen päivärytmin rakentamisessa ja elämänhallinnassa, toinen oman osaamisen tunnistamisessa ja markkinoimisessa ja kolmas aikaa toipua uupumuksesta.

Tämän kohderyhmän kanssa toimivien vastuulla on tukea minäpystyvyyttä ja auttaa yksilöitä rakentamaan positiivisia narratiiveja (ks. esim. Sommar 2019) itsestään oppijoina ja tekijöinä. Jos kielteissävytteiset narratiivit pääsevät muodostumaan identiteetin rakennuspalikoiksi, on yksilön itse vaikea rakentaa myönteistä tarinaa itsestään, oppimiskyvystään ja toimijuudestaan.

Vahvemmat työelämävalmiudet OsaajaKS-yhteistyössä

Tehtävään tartuttiin OsaajaKS-hankkeessa työllisyyspalveluiden omavalmentaja Tuula Pullisen aloitteesta Korpilahdella kahteen otteeseen: syksyllä 2022 järjestetty Askeleita Urapolulla -lyhytkurssi sai jatkoa toukokuussa 2023. Molemmat kurssit oli suunnattu kuntouttavassa työtoiminnassa mukana oleville henkilöt ja kurssien yleisenä tavoitteena oli työelämävalmiuksien vahvistaminen.

Osallistujarekrytointi tapahtui työllisyyspalveluiden Tuula Pullisen ja kuntouttavaa työtoimintaa toteuttavan Sovatek-säätiön työntekijöiden avulla. Kurssin toteutus laadittiin jälleen kuntouttavan työtoiminnan raamien mukaan. Tapaamisia oli yhteensä kuusi: maanantaisin ja tiistaisin klo 9-13 kolmena viikkona peräkkäin. Kurssille osallistui seitsemän henkilöä, joista neljä suoritti myös ensimmäisen Askeleita urapolulla -lyhytkurssin.

Kurssin sisällöt ja tavoitteet rakentuivat yleisten työelämävalmiuksien vahvistamisen ympärille: omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisen ja sanoittamisen sekä palautteen vastaanottamisen ja antamisen. Kokeilimme myös yhdessä, voisiko ChatGPT tarjota apua urasuunnitteluun ja työnhakuun.

Eräs keskeinen teema kurssilla oli edellä mainittu narratiivisuus; millaisia tarinoita kerrot itsestäsi itsellesi ja muille ja miten omaksutut tarinat itsestä vaikuttavat minä-pystyvyyteen. Isompia ja pienempiä tarinoita lähestyttiin esimerkiksi musiikin ja omakehun (vrt. Rajalin 2022) kautta. Osalle kurssilaisista idea omakehusta oli tuttu jo edelliseltä Askeleita urapolulla -kurssilta ja idea siitä ei tuntunut enää yhtä kaukaa haetulta kuin aiemmin, mutta edelleen omien vahvuuksien esille nostaminen ja ääneen sanominen oli monelle todella haastavaa.

Mieti omalle kohdallesi: jos sinun pitäisi nyt nimetä kolme parasta ominaisuuttasi ja sanoa ne ääneen, kuinka helppoa se olisi?

Teksti: Minna Rajalin, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Rajalin Minna 2022. Askeleita urapolulla – omakehu ei haise! Viitattu 20.6.2023. https://osaajaks.fi/fi/ajankohtaista/askeleita-urapolulla-2013-omakehu-ei-haise

Sommar Heidi 2019. Kuka kirjoittaa elämäntarinasi? Viitattu 26.6.2023. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/12/kuka-kirjoittaa-elamantarinasi

Sosiaali- ja terveysministeriö 2023. Kuntouttava työtoiminta. Viitattu 20.6.2023. https://stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta