12.12.2022

Askeleita urapolulla – omakehu ei haise!

Askeleita urapolulla? Tuula Pullinen toi esille tarpeen alueellisten lyhytkurssien järjestämiseen Korpilahdella sekä auttoi suunnittelemaan lyhytkurssia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille soveltuvaksi. Tuula toimii alueella kuntakokeilun omavalmentajana ja tuntee asiakkaiden tarpeet.

Kurssia markkinointiin kohderyhmälle kesän 2022 aikana. Tavoitteena oli tukea osallistujien työelämävalmiuksien kehittymistä ja kurssin toteutus suunniteltiin niin, että osallistuminen on mahdollista osana kuntouttavaa työtoimintaa. Kurssille osallistuminen kirjattiin mukaan ilmoittautuneiden kuntouttavan työtoiminnan sopimukseen. Hyvän suunnitellun ja onnistuneen yhteistyön ansiosta lyhytkurssi järjestettiin syyskuussa 2022 Korpilahdella. Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Jyväskylän alueyksikkö sijaitsee Korpilahdella ja siten Humakin oli luontevaa tarttua tähän tehtävään.

Kuntouttavaa työtoimintaa ei voi olla viitenä päivänä viikossa ja sen vuoksi kurssi toteutui kahden viikon aikana, yhteensä viitenä päivänä klo 9-12 välisenä aikana. Lisäksi osallistujat saivat kotiin pieniä pohdintatehtäviä. Kokoontumiset järjestettiin Korpilahti-talolla. Ilmoittautuneita kurssille oli kuusi, mutta lopulta sen suoritti neljä henkilöä.

Kurssin ydintavoitteena oli auttaa osallistujia muodostamaan käsitys omista vahvuuksistaan ja osaamisistaan sekä harjoitella näiden sanoittamista, sekä vahvistaa minäpystyvyyttä ja tarjota tietoa ajankohtaisista työnhakupalveluista.

Omakehusta minäpystyvyyttä?

Minäpystyvyys-käsitteen takana on psykologi Albert Bandura (1977), jonka mukaan minäpystyvyys merkitsee yksilön uskoa ja luottamusta siihen, että hän selviytyy tilannekohtaisista haasteista (Nyman 2019). Banduran (1997) mukaan minäpystyvyyteen vaikuttavat aiemmat kokemukset, sosiaalisen ympäristön antama palaute ja sosiaalinen vertailu sekä tunteet ja tuntemukset (Nyman 2019). Askeleita urapolulla -kurssin toteutus rakentui lyhyiden alustusten, itsenäisten pohdintatehtävien ja ryhmäkeskustelujen vuorottelun varaan.

Kurssin taustalla oli Humakin opetustarjonnassa oleva Askelia urapolulla -opintojakso, jonka tavoitteet ja sisällöt tarjosivat lähtökohdan kurssin suunnittelulle. Ideaa oman osaamisen sanoittamisesta lainattiin Humakin Oma kehu -hankkeesta, jossa haastavassa tilanteessa olevia miehiä tuetaan sanataiteen keinoin ja syntyvä tuotos voi olla esimerkiksi runo, motto, laulun sanoitus tai romaani (Keinänen & Lindholm 2021; Omakehu 2022). Nyt näitä toimiviksi osoittautuneita oppeja sovellettiin OsaajaKS-hankkeessa.

Askeleita urapolulla -lyhytkurssin ”loppunäyttö” oli omakehuvideon tekeminen. Video pituutta ei määritelty etukäteen ja sisällön suhteen vaatimuksena oli, että sen pitää sisältää jonkinlainen kuvaus ainakin jostain omasta osaamisesta tai vahvuudesta. Videot katsottiin yhdessä osallistujien kesken ja niistä annettiin palautetta ryhmän kesken. Muita kurssin teemoja olivat mm. vuorovaikutustaidot ja roolit erilaisissa tilanteissa, omista mielipiteistä ja rajoista kiinni pitäminen sekä ajankäyttö ja hyvinvointiteot.

Vaikka videon tekeminen kuulostaa yksinkertaiselta ja pieneltä tavoitteelta, kynnys omien positiivisten ominaisuuksien tunnistamiseen ja varsinkin sanoittamiseen on usein korkea. Tämä konkretisoitui myös kurssilla. Vaikka omia vahvuuksia ja osaamisia pohdittiin joka päivä eri näkökulmista, oli kehuvideon tekeminen hankala paikka osallistujille. Vauhtia pahasti kangerrelleeseen omakehuun haettiin ensin yhdessä kehumalla toisia kirjallisesti ja sen jälkeen yhteisellä reflektoinnilla siitä, miltä tuntui saada ja antaa kehuja. Tämän jälkeen osallistujat palasivat omakehujen käsikirjoittamisen pariin. Lopputulemana oli yksi runo, yksi videoitu työhakemus ja kaksi omakehuvideota, jossa osaamista kuvattiin vapaamuotoisesti.

Vaikutusten ja kurssipalautteen yhteenveto

Kurssipalautetta kerättiin vapaamuotoisella palautekeskustelulla. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli aiemminkin eri yhteyksissä pohdittu omia vahvuuksia. Tämän kurssin hyvänä puolena osallistujat pitivät sitä, että osallistujamäärä oli pieni ja keskusteluun oli varattu paljon aikaa. Osallistujien jaettu kokemus oli, että tällaisen työskentelyn kautta oppi itsestään uutta. Kokemus oman osaamisen sanoittamisen vaikeudesta, mutta myös ilo ja helpotus videon onnistumisesta olivat jaettuja.

Näin lyhytkestoisen kurssin pitkäaikaisvaikutusten arviointi on haastavaa. Minäpystyvyyden vahvistaminen, vaikkapa luovien menetelmin keinoin, todennäköisesti auttaisi avointen työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden matkaa kohti oman osaamisen kehittymistä ja työllistymistä. Usko omiin kykyihin ja pätevyyteen opinnoissa ja työelämässä auttavat pääsemään urapolulla olevien esteiden yli.

Kirjoittaja: Minna Rajalin, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lähteet

Nyman, Johanna 2019. Mikä ihmeen minäpystyvys. Terveyttä tieteestä-blogisarjassa 9.4.2019 julkaistu teksti. Viitattu 1.12.2022. http://terveyttatieteesta.blogspot.com/2019/04/mika-ihmeen-minapystyvyys.html

Keinänen, Sanna & Lindholm Arto. Omakehu-hankkeen vaikutus osallistujiin. Viitattu 1.12.2022. https://omakehu.humak.fi/2021/11/03/omakehu-hankkeen-vaikutus-osallistujiin/

Omakehu-hanke 2022. Hanke-esittely. Viitattu 1.12.2022. https://omakehu.humak.fi/omakehu-hankkeen-omakehu-hankkeessa/