24.2.2023

Millaista tukea alanvalintaan kaivataan?

Mitä liikkuu mielessä, kun valitaan omaa alaa? Millä perusteilla valinta tehdään? Mikä kannustaa kouluttautumaan? Mikä saa epäröimään? Millaisiin asioihin kaivataan neuvoja? Sukelletaan hetkeksi koulutukseen hakijan mielenmaisemaan.

Ennen kuin päästään puntaroimaan eri aloja, voi päässä liikkua jo monenlaisia huolia. Mistä saan toimeentulon? Järjestyykö koulutus nykyisellä asuinpaikkakunnalla? Jos elämän perusasiat epäilyttävät, voi valinta jäädä tekemättä. Silloin tarvitaan selkeää tietoa, jonka varaan tulevaisuutta uskaltaa rakentaa.

Osaanko varmasti opiskella? Jos esimerkiksi aiemmat oppimiskokemukset ovat huonoja tai omat tietotekniset taidot epäilyttävät, voi kouluttautuminen tuntua uhkaavalta. Rohkaisun lisäksi tarvitaan tieto siitä, että koulutuksen kanssa ei jää yksin, vaan tukea on aina tarjolla.

Kun kouluttautuminen tuntuu turvalliselta ja järkevältä valinnalta, myös varsinainen alanvalinta on oma haasteensa. Mikä ala sopii aiempaan osaamiseeni? Hyödynkö enemmän lyhyestä vai pidemmästä koulutuksesta? Onko lyhyemmästä koulutuksesta mahdollista jatkaa opintoja? Koulutustarjonnan laajuus on hyvä asia, mutta vaihtoehtoihin tutustumisessa ja itselle oikeanlaisen koulutusmuodon valitsemisessa on perehtynyt ohjaaja korvaamaton.

Nämä ovat yleisiä opiskelupaikan tai alan valintaan vaikuttavia tekijöitä, mutta jatketaan edelleen sukellusta. Millaisia huolia erilaisista tilanteista kouluttautumista harkitsevilla on mielensä päällä?

Nuorella hakijalla sosiaalinen ympäristö korostuu valintoja tehtäessä. Kaverin tekemien valintojen seuraaminen voi tuntua turvalliselta ja tuttujen kokemuksia kuunnellaan tarkasti. Paineita saatetaan kokea paljonkin: onnistunko tekemään oikean valinnan koko loppuelämää ajatellen? Viivästykset ja alanvaihdot saattavat tuntua raskaina epäonnistumisina, kun omaa tilannetta vertaillaan muihin tai esimerkiksi perheen odotukset eivät tunnu tulevan täytetyiksi. Tukea täytyy olla tarjolla runsaasti ja sen täytyy olla helposti saatavilla. Ohjaus ja tieto eri aloista auttavat nuorta tekemään juuri omalta kannaltaan parhaita valintoja ja vähentävät riippuvaisuutta lähipiirin näkemyksistä ja kokemuksista. Jyväskylässä nuorille suunnattuja palveluita on koottu saman katon alle Nuorten taloon ja Ohjaamoon. Kunnat, oppilaitokset ja työllisyyspalvelut tarjoavat ohjauspalveluita yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Nuori ei saa tuntea jäävänsä yksin.

Maahanmuuttajataustaisilla hakijoilla on hyvin erilaisia lähtökohtia koulutukseen hakeutumiselle. Perustaitojen lähtökohdat voivat vaihdella paljon, kotimaan työkulttuuri voi olla erilainen ja Suomen koulutusjärjestelmä vaikuttaa monimutkaiselta. Status esimerkiksi pakolaisena tai maahanmuuttajana voi myös vaikuttaa koulutukseen hakeutumiseen – taustalla voi olla toisaalta kotimaassa hankittu ammatti ja toisaalta mahdolliset traumaattiset kokemukset. Ohjauksessa täytyy siis olla hyvin herkkänä erilaisille tilanteille. Hakijalta löytyy usein vahva tahto edistää aktiivisesti omia asioitaan, joten tietoa työllistymismahdollisuuksista ja ohjausta koulutusvalintoihin on tärkeää tarjota ajoissa. Tälle kohderyhmälle ohjausta tarjotaan työllisyyspalveluissa, oppilaitoksissa, maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksessa ja eri kehittämishankkeissa.

Pitkäaikaistyötön saattaa kokea, että uusia työllistymisen kannalta olennaisia taitoja on hankalaa oppia ja usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin voi olla laskenut. Kannattaako minun edes yrittää? Aiemmat vastoinkäymiset voivat varjostaa tulevaisuuden näkymiä ja työttömyyden päälle on saattanut kasautua muita ongelmia, kuten yksinäisyyttä, tunnistamatta jääneitä oppimisvaikeuksia ja terveyden tai mielenterveyden ongelmia. Mielikuvat työtehtävistä tai työllistävistä aloista ovat saattaneet vanhentua, eivätkä omat resurssit riitä uuden tiedon hankkimiseen. Miten pääsisin alkuun? Kannattaako minun edes hakeutua koulutukseen? On tärkeää, että pitkäaikaistyöttömälle tarjotaan selkeää tietoa sopivista lyhytkoulutuksista, osittain tutkintoon etenevästä kouluttautumisesta sekä työvoimakoulutuksien mahdollisuuksista.

Työssä olevalle, alanvaihdosta haaveilevalle aikuiselle kouluttautuminen näyttää usein hypyltä uuteen ja tuntemattomaan. Vaikutukset perheeseen ja taloudelliseen tilanteeseen ovat puntarissa. Onko minulla edellytyksiä pärjätä ja työllistyä uudella alalla? Voinko opiskella ja tehdä töitä yhtä aikaa? Tavat hakeutua koulutukseen ovat voineet muuttua vuosien mittaan, joten tarvetta on erityisesti päivitetylle tiedolle. Milloin ja mihin haetaan? Miten oppilaitosten sivuilta löydetään olennaiset tiedot?

Tämä sukellus hakijoiden mielenmaisemiin laadittiin osana OsaajaKS-hanketta järjestettyjen työpajojen avulla. Työpajojen pienryhmissä pohdittiin sitä, mitkä asiat vaikuttavat, ohjaajat tai estävät opiskelupaikan tai alan valintaa kuntakokeilun eri asiakasryhmien näkökulmasta. Kerätyn tiedon perusteella on selvää, että ohjaustarpeet vaihtelevat niin hakijaryhmien välillä kuin niiden sisälläkin. Osa hakijoista on kevyesti ohjautuvia: kiinnostava ala on selvillä ja hyvät tietotekniset taidot auttavat hakemaan tietoa myös itsenäisesti. Osa hakijoista taas tarvitsee tieto- neuvonta- ja ohjaustoiminnan palveluita: nämä tarpeet on tärkeää tunnistaa, minkä lisäksi tarjottavissa palveluissa tulee huomioida hakijan yksilölliset lähtökohdat. Neuvontaa ja ohjausta kaivataan erityisesti seuraavissa asioissa:

  • Miten ja milloin koulutukseen haetaan? Väylät, avoimet opinnot, yhteishaku, jatkuva haku, työvoimakoulutuksiin haku, oppisopimuskoulutus?
  • Miten opiskelijavalinta tapahtuu? Pääsykokeet, muut vaatimukset?
  • Miten teen hakemuksen? Keneltä saan apua?
  • Voiko alan opintoihin tutustua? Voiko opintoja jatkaa pidemmälle esimerkiksi lyhytkoulutuksen jälkeen?
  • Miten koulutukset toteutetaan käytännössä? Opintojen sisältö, läsnäolo, tietotekniikan käyttö, mahdolliset harjoittelut?
  • Miten opiskelu rahoitetaan eri tilanteissa?
  • Millaisia mahdollisuuksia koulutuskokeilut ja työkokeilut tarjoavat?
  • Miten irrottaudun opiskelemaan, jos olen jo työssä? Opintovapaa?
  • Mitä kautta työllistyn? Työpaikat, työtehtävät, palkkaus?

OsaajaKS-palveluketjua rakentavassa hankkeessa on pyritty löytämään vastauksia näihin asioihin. Koulutukseen liittyvää tietoa on koottu OsaajaKS-verkkosivuille, ja yksilöllistä OsaajaKS-ohjausta on toteutettu viikoittain Jyväskylässä, Äänekoskella ja Laukaassa. Käytyjen ohjauskeskusteluiden perusteella olemme laatineet OsaajaKS-ohjauskeskustelun lomakkeen, joka toimii keskusteluapuna koulutusasioita mietittäessä. Tätä voi omavalmentaja hyödyntää myös omassa työssään. Lisäksi olemme olleet yhteistyössä kuntakokeilun ja TE-palveluiden kanssa mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kuntakokeilun asiakkaille suunnattuja koulutusinfoja ja tilaisuuksia, joissa yllä esiteltyihin asioihin on löydetty vastauksia. Säännölliset OsaajaKS-aamukahvit omavalmentajille tiedottavat oppilaitosten ajankohtaisista asioista ja tiivistävät yhteistyötä koulutusten tarjoajien ja omavalmentajien välillä. Olemme pohtineet myös sitä, miten hyvin omien oppilaitosten hakijoille suunnatut tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut vastaavat näihin kysymyksiin ja onko niitä kehitettävä, jotta tavoittaisimme jatkuvan oppimisen kohderyhmän entistä paremmin.